Leerlingenondersteuning

Ondersteuningsroute

Wij willen deze leerlingenondersteuning zorgvuldig vormgeven. We hebben hiervoor een ondersteuningsroute bedacht.
In deze route leest u de stappen die we doorlopen als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. We onderscheiden daarin drie niveaus.

 

Niveau 1:  Basisondersteuning: Algemene en extra ondersteuning binnen de groep.

Goed onderwijs begint met een heldere en goede instructie aan de groep.  De leerkrachten werken met het model effectieve instructie. Dat betekent dat een onderwerp wordt uitgelegd volgens een aantal vaste stappen.

1. Eerst wordt er teruggekeken naar een vorige les.

2. Vervolgens wordt de nieuwe stof geïntroduceerd en het doel van de les duidelijk gemaakt.

3. Hierna wordt onder begeleiding klassikaal geoefend met de nieuwe stof.

4. Nadat iedereen weet wat er moet gebeuren, gaat de groep aan het werk. Voor kinderen die dat nodig hebben, wordt extra uitleg gegeven aan de instructietafel.

5. Na de les wordt het doel en de les geëvalueerd, het werk wordt nagekeken en de kinderen krijgen feedback op wat zij hebben gedaan.

De leerkracht speelt een grote rol bij deze basisondersteuning. De leerkrachten kijken wat een leerling nodig heeft om zich goed te ontwikkelen en stemmen het onderwijsaanbod daarop af.

De leerkrachten volgen de ontwikkeling van kinderen, om vervolgens te kunnen handelen als zij signaleren dat extra ondersteuning nodig is. Soms is dat een klein duwtje in de goede richting. Een kind krijgt wat extra uitleg aan de instructietafel of een werkblad mee naar huis om nog eens te oefenen. Dat hoort allemaal bij de basisondersteuning. Voor de grootste groep van de leerlingen is dit voldoende.

Soms zijn er leerlingen waar om allerlei redenen leerachterstand is ontstaan. Het werk in de groep wordt onvoldoende goed gemaakt, een kind heeft moeite met doorwerken of afronden van de stof, de toetsen zijn onvoldoende of een kind vraagt veel extra aandacht of uitleg.

Dit kan komen doordat er  sprake is van een lagere intelligentie, door een concentratieprobleem waardoor extra verwerkingstijd nodig is, door spanningen in de groep of in het gezin, door sociaal  - emotionele problematiek, een leer- of ontwikkelingsstoornis of nog iets anders. Hierdoor kan speciale ondersteuning nodig blijken.

 

Allereerst wordt door de leerkracht in overleg met collega’s, de remedial teachers en / of de intern begeleiders gekeken naar de mogelijkheden van ondersteuning in de groep. Er kan worden gekozen voor extra huiswerk, voor extra inoefenmomenten, voor extra uitleg. In de meeste gevallen zal de leerkracht hierover met u spreken. Tijdens de reguliere contactmomenten wordt u hierover zeker geïnformeerd. de leerkracht schrijft hiervoor een plan van aanpak (PVA). In dit PVA worden de handelingen bijgehouden.

Als blijkt dat de leerkracht ondanks alle hulp en aandacht in de groep ook extra ondersteuning nog nodig vindt, zal  hij of zij contact opnemen met de ouders om hierover te spreken. Er kan dan sprake zijn van een overgang naar niveau twee van de leerlingenondersteuning.

Ook kan er in dit stadium al met u gesproken worden over verder onderzoek van uw kind. Een onderzoek op het gebied van dyslexie, intelligentie, gedrag, concentratie of werkhouding kan leerkrachten en ouders veel handvatten bieden bij het geven van de juiste zorg en aandacht.

 

Niveau 2: Speciale ondersteuning op school buiten de groep.

Op de Rehobothschool is er de mogelijkheid om kinderen buiten de groep extra aandacht te geven. Er zijn speciaal opgeleide leerkrachten die dagelijks werken met kinderen die die extra aandacht nodig hebben. Zij werken met (kleine) groepjes of met individuele leerlingen, volgens een plan, aan de ontwikkeling van deze kinderen.

Op onze school noemen we dit remedial teaching. Een term die letterlijk betekent: herhaald onderwijzen. Een term die de lading van de lessen maar gedeeltelijk dekt. Er wordt lesstof herhaald, maar er wordt soms ook gekozen voor een andere uitleg of voor het voorbereiden van nieuwe lesstof. In een veilige setting wordt de leerling geholpen om zelfvertrouwen te ontwikkelen, om (andere) strategieën aan te leren of om bepaalde hiaten in de lesstof te dichten.

Na een periode van remedial teaching zijn er drie mogelijkheden:

1.         De extra ondersteuning heeft geholpen en het kind gaat terug naar niveau 1

2.         De extra ondersteuning heeft nog onvoldoende geholpen, er is nog een periode RTnodig.

3.         De extra ondersteuning biedt geen oplossing en nader onderzoek is nodig. Voor hetvaststellen van de juiste onderwijsbehoefte is het nodig om       externe deskundigen in te schakelen. We weten zelf niet goed meer welke handelingen nodig zijn of we zijn niet in staat om deze handelingen binnen de menskracht die en het budget datbeschikbaar is vorm te geven. Kortom, er is extra hulp of onderzoek nodig.

Meestal blijven we het kind extra aandacht geven buiten de groep gedurende de periode van onderzoek en gesprekken. Niveau 2 en 3 vinden dus vaak gelijktijdig plaats.

 

Niveau 3: Hulp van externe deskundigen

De school heeft hier te maken met handelingsverlegenheid en legt de hulpvragen bij externe instanties neer. Dit kan zijn bij een orthopedagoog, een psycholoog, het centrum voor jeugd en gezin of bij de steunpuntcoördinator van het samenwerkingsverband (SWV). Dit gaat altijd in overleg met en vaak ook in aanwezigheid van de betreffende ouders.

Uit dit overleg, deze consultatie komen meestal vervolgstappen.

Vervolgstappen kunnen zijn:

•          Gerichte handelingsadviezen n.a.v. observatie van een ambulant begeleider. Dat iseen deskundige uit het werkveld, bijvoorbeeld van een school voor speciaal onderwijs. Zij kunnen na observatie soms praktische tips geven.

•          Behandeling van de leerling door een ambulant begeleider bijvoorbeeld motorische remedial teaching.

•          Verder onderzoek door een orthopedagoog via school of via het CGJ. Deze doetintelligentie onderzoek, dyslexie onderzoek en interpreteert gedragsvragenlijsten.

•          Verder onderzoek bij externe instanties bijvoorbeeld Karakter of Eleos.

•          Invullen van het groeidocument tot aanvraag van een arrangement voor handelingsgerichte ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband óf invullen van het groeidocument tot aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring/indicatie voor   het speciaal basisonderwijs (De Windroos) of speciaal onderwijs (clusterscholen zoals Bartimeus (visueel) Het Rotsoord (taal/spraak) Van Leersumschool (gedrag). 

 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte

Leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben, hebben een specifieke onderwijsbehoefte. Naast hetgeen hierboven staat geschreven in de ondersteuningsroute kan er sprake zijn van speciale interventies (ingrepen die nodig zijn) die een kind helpen in de ontwikkeling. Hieronder hebben we een aantal van die speciale interventies beschreven.

 

Doublure (blijven zitten)

In overleg met ouders komen we soms tot de conclusie dat het verstandig is om een leerling een groep te laten doubleren. Uit ervaring blijkt dat sommige leerlingen baat hebben bij nog een extra jaar in dezelfde jaargroep. 

N.B. Afhankelijk van de geboortedatum van een leerling kan er in de onderbouw sprake zijn van de zogenaamde kleuterverlenging.

 

Versnellen (klas overslaan)

Getalenteerde kinderen hebben behoefte aan leerstof die aansluit bij hun specifieke leer – en persoonlijkheidseigenschappen. Het leerstofaanbod voor deze leerlingen wordt verbreed, verdiept en verrijkt. Vaak biedt dit aangepaste aanbod  van het lesprogramma al voldoende mogelijkheden voor een positieve ontwikkeling. Als blijkt dat de betreffende leerling nog veel meer aan kan, is versnellen een optie.

 

Extra uitdagen van slimme kinderen:

In groep 1 en 2 gebruiken wij voor de slimme leerlingen diverse ontwikkelingsmaterialen op het gebied van voorbereidend rekenen, voorbereidend taal / lezen en de sociaal emotionele ontwikkeling.

In groep 3 t/m 8 gebruiken wij plusmaterialen op het gebied van rekenen/wiskunde, taal/lezen en wereldoriëntatie.

Leerlingen kunnen werken met Acadin. Een website waarin kinderen in een veilige omgeving op allerlei manieren worden uitgedaagd in hun onderwijsbehoefte. Door middels van creatieve, ingewikkelde en uitdagende opdrachten worden zij geprikkeld om na te denken en te presteren op een voor hen passend niveau.

Ook de materialen uit de Pittige Plustorens zijn daarin voor de wat oudere en zelfstandige leerlingen een belangrijke manier om andere uitdagingen te vinden.

Daarnaast zijn we bezig om ook andere  plusmaterialen, die een beroep doen op andere vaardigheden van de leerlingen een plek te geven binnen ons onderwijs. Hiervoor werken we met een permanente werkgroep waarin het managementteam, de intern begeleiders en leerkrachten samen blijven zoeken naar de juiste weg voor onze slimme leerlingen. 06-10-2017 - De kinderboekenweek is geope ...
06-10-2017 - Groep 6B ging naar de biblio ...
06-10-2017 - Groep 6C ging naar de Biblio ...
03-07-2017 - Groep 6C ging op schoolreis ...
19-06-2017 - Verjaardagen in groep 6A ...Juni:

Maandag 12 t/m donderdag 15 juni:
Avondvierdaagse groep 3 t/m 8
(18.10 uur aanwezig, startnummer 21)

Ochtendvierdaagse groep 1 en 2

Maandag 19 juni:
Contactmoment groep 1 en 2

Dinsdag 20 juni:
Groepsindeling 2017 - 2018

Woensdag 21 t/m vrijdag 23 juni:
Schoolkamp groep 8

Maandag 26 juni:
Contactmoment groep 1 t/m 7

Dinsdag 27 juni:
Contactmoment groep  7

Dinsdag 27 juni:
Kleuterfeest groep 1

Dinsdag 27 en donderdag 29 juni:
Stage- en Voortgezet Onderwijsdagen groep 8

Juli:

Maandag 3 juli:
Kennismaking nieuwe leerkracht om 10.45 uur

Dinsdag 4 juli:
Afscheidsavond groep 8

Woensdag 5 juli:
Afscheid  groep 8 van de andere leerlingen

Donderdag 6 juli:
15.00 uur begin van de zomervakantie
Laatste nieuws
Jaaroverzicht
Laatste nieuwsbrief
Nieuwsbrieven overzicht
Contactgegevens