Missie en visie

Op deze pagina kunt u lezen wat onze missie is.

Wij willen kinderen ruimte geven om zich optimaal te ontwikkelen in hun geloof, omgang met anderen, kennis en vaardigheden.

In ons schoolplan leest u hierover meer. U kunt dat hier downloaden. 

(Het is een groot document, afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding, kost het enige tijd om dit te downloaden.)

Voor een toelichting hierop kunt u een afspraak maken met de directeur: bkooten@rehobothschool.nu

 

Missie & Fundament onder de Visie:

 

Missie:                        “Rehobothschool,  ruimte om te leven en te leren!”

 

Vijf uitspraken die ons uitgangspunt vormen:

1) Wij zien kinderen als unieke schepselen van de Here God die afhankelijk zijn van Zijn liefde en genade.

A) Wij willen de kinderen laten opgroeien tot zelfstandige jonge mensen die zich afhankelijk weten van de Here Jezus Christus en zich laten leiden door Zijn Woord.

B) Wij geloven dat ieder kind talenten heeft gekregen en dat die talenten op school zoveel als mogelijk tot ontplooiing moeten worden gebracht.

2) Wij zien leerkrachten als professionals met veel gevoel voor verantwoordelijkheid, die goed zijn opgeleid en zich blijven ontwikkelen

A) Wij geven de leerkrachten ruimte om binnen de kaders die we hebben afgesproken ons onderwijs vorm en inhoud te geven

B) Wij geloven dat wij ons werk doen in afhankelijkheid van de Here God en Zijn zoon Jezus Christus en aanvaarden Zijn Woord als richtsnoer voor ons leven.

3) Wij zien ouders / verzorgers als eerste opvoeders die hun kind(eren) aan ons als medeopvoeders toevertrouwe

A) Wij informeren de ouders / verzorgers over en betrekken hen bij de ontwikkeling van hun kind, onze leerling, en wij leggen aan hen verantwoording af door een goede rapportage en gaan zorgvuldig om met informatie die met ons wordt gedeeld.

B) Wij waarderen inzet van ouders / verzorgers binnen de school.

4) Wij zien ons onderwijs van groep 1 t/m groep 8 als een geheel en geven klassikaal onderwijs verdeeld in acht blokken van een jaar.

A) Wij geven de leerlingen in groep 1 en 2 ontwikkelingsstimulerend onderwijs

B) Wij geven de leerlingen in groep 3 t/m 8 programmagericht onderwijs met veel aandacht voor zelfstandig werken en ruimte voor individuele aanpassingen.

5) Wij zien onze school als een onderwijsinstelling die zich met name richt op het goed aanleren van de basisvaardigheden lezen, spellen, taal en rekenen.

A) Wij zorgen ervoor dat alle leerlingen aan het einde van de basisschooltijd op een voor hen passend niveau de Nederlandse taal beheersen, kunnen lezen en kunnen rekenen.

B) Wij zorgen ervoor dat wereldoriëntatie, Engels en de creatieve, expressieve, motorische en sociaal emotionele ontwikkeling voldoende aandacht krijgen gedurende de schooltijd van onze leerlingen.

 

Strategie bij onze Visie:

Identiteit:

Ieder dagdeel wordt geopend en gesloten  met gebed. Dagelijks worden psalmen en liederen gezongen. Er wordt aan de hand van de methode “Levend Water” en het hierbij behorende rooster uit de Bijbel verteld.

 

De leerkrachten creëren vanuit de Bijbelse normen en waarden een veilig leef – en werkklimaat waarin kinderen de ruimte krijgen om zich naar vermogen te ontwikkelen.

We leren de kinderen respectvol met elkaar om te gaan. Daarvoor is een goede open sfeer op school en in de klas belangrijk.

 

Onderwijskundige visie:

In de groepen 1 en 2 wordt de kinderen geleerd om tijdens de speel - leermomenten hun eigen activiteiten te plannen. Daarbij wordt het planbord gebruikt. Bij het werken met het planbord wordt zelfstandigheid van de leerlingen gestimuleerd.

De ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd door de leerkracht. Binnen de door de leerkrachten gekozen thema’s  worden de ontwikkelingsdoelen vastgelegd vanuit het observatiesysteem. Door middel van observatie a.d.h.v. peilkaarten en de afname van toetsen wordt gekeken of kinderen de doelen halen.

 

In groep 3 t/m 8 werken we met hedendaagse methodes. Naarmate de kinderen ouder worden, werken ze steeds meer momenten op een schooldag zelfstandig. Dit is zichtbaar door het gebruik van een teken voor uitgestelde aandacht in iedere groep. In de groepen 3 t/m 8 wordt er gewerkt met een takenkaart.

In iedere groep is zelfcorrigerend en zelfontdekkend materiaal waarmee kinderen zelfstandig aan het werk kunnen. Dit is voor kinderen die extra oefening nodig hebben, eerder klaar zijn of meer leerstof aankunnen.

Door de aanschaf van nieuwe methodes voor taal en rekenen willen we deze basisvaardigheden een goede impuls geven.

 

Het leesonderwijs krijgt extra aandacht doordat het lezen in de komende schoolplanperiode speerpunt is. In de groepen 4 t/m 8 wordt meer tijd vrijgemaakt voor technisch lezen. Dit moet uiteindelijk leiden tot betere leesvaardigheden bij de leerlingen.

 

Doorgaande lijn:

Ieder kind weet wat er op een dag op school gaat gebeuren. Dit is zichtbaar in de klas door dagritmekaarten of gebruik van een dagplanning.

 

We leren kinderen om samen te werken aan een opdracht. Er kunnen werkvormen worden gebruikt als coöperatief leren en werken met maatjes.

 

Elke leerkracht geeft les m.b.v. het model “effectieve instructie”. Er wordt gewerkt met drie niveaus in één groep. Er zijn kinderen die weinig of geen instructie krijgen, er zijn kinderen die een basisinstructie krijgen en er zijn kinderen die daarnaast nog een verlengde instructie krijgen. Daarvoor wordt in iedere groep gebruikt gemaakt van een kleine kring of een aparte instructieplaats. Er wordt auditieve  en visuele instructie gegeven.

 

Als teken voor uitgestelde aandacht wordt in groep 1 en 2 een ketting gebruikt en in groep 3 t/m 8 het verkeerslicht.

 

Leerlingenzorg:

Zo vroeg mogelijk in de schoolloopbaan worden de leerlingen die extra zorg nodig hebben, gesignaleerd en gediagnosticeerd. Een leerling kan op die manier zo snel mogelijk de juiste begeleiding krijgen. Extra zorg die aan leerlingen wordt gegeven, wordt schriftelijk vastgelegd in een plan van aanpak, een handelingsplan of een groepshandelingsplan.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden in de eerste plaats begeleidt door hun eigen leerkracht. Als er daarnaast extra zorg nodig is, kan gebruik gemaakt worden van remedial teachers en / of onderwijsassistenten.

Voor leerlingen die uitvallen op een of meer vakgebieden of vastlopen in hun sociaal emotionele ontwikkeling en voor meer begaafde leerlingen, zijn wij in staat om een eigen leerlijn te ontwikkelen.

Op deze wijze geven wij Passend Onderwijs vorm in onze school.

 

Leerlingvolgsysteem:

In de groepen 1 en 2 zal in de komende schoolplanperiode een nieuw observatiesysteem worden ingevoerd. Op die manier kunnen we de onderwijsbehoeften van onze kleuters nog beter in kaart brengen.

 

Aan de hand van de toetskalender volgen we onze leerlingen gericht op het gebied van spelling, rekenen en begrijpend lezen.  De toetsresultaten worden gebruikt op leerling-niveau, op groepsniveau en op schoolniveau. Op die manier volgen we de resultaten van ons onderwijs en zijn we in staat om bij te sturen waar dat nodig is.

Het bespreken van de LVS toetsen vindt plaats op vergaderingen die zijn gepland op het vergaderrooster.

Daarnaast wordt door directie en IB gesproken over de resultaten op leerjaar- en schoolniveau. Ook deze besprekingen zullen op het vergaderrooster worden weergegeven.

 

Tenslotte zal in de komende jaren het leerlingvolgsysteem “Zien” worden geïmplementeerd in de school. Met dit systeem willen we onze kinderen op sociaal emotioneel gebied in kaart brengen en volgen. In de jaarplannen is rekening gehouden met implementatie en met teamscholing m.b.t. dit leerlingvolgsysteem.

 

Leerkrachten:

Leerkrachten op de Rehobothschool krijgen ruimte voor eigen inbreng en creativiteit. 

De afspraken over de vorm en de inhoud van het onderwijs worden door iedereen nagekomen. Deze afspraken zijn helder geformuleerd en worden jaarlijks in een bouwvergadering besproken. De afspraken zijn te vinden in de klassenmap en bij de protocollen op de lerarenschijf van de server.

 

We werken met de gesprekscyclus van het IPB. Volgens deze cyclus is er ieder jaar in iedere groep een klassenbezoek. Volgens een rooster wordt met collega’s een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek gevoerd. Deze gesprekscyclus wordt jaarlijks in het MT inhoudelijk en planmatig besproken.

 

Volgens de percentages en procedures die zijn vastgesteld door de GMR en het schoolbestuur zal in de komende jaren de functiemix verder worden doorgevoerd. Ieder jaar zullen enkele leerkrachten voor een benoeming in de LB schaal in aanmerking komen.

 

Professionalisering van de leerkrachten vindt onder andere plaats door deelname aan de cursussen van het samenwerkingsverband “WSNS Veenendaal en omstreken”. Daarnaast staan er in ieder jaar onderwerpen op het programma die zullen worden behandeld tijdens de studiemomenten voor het team.

 

Ouders:

We nemen de samenwerking met ouders heel serieus. Door tijdens de informatie- en contactmomenten met de ouders in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun kind worden we wederzijds optimaal geïnformeerd.

De leerkrachten zijn getraind in gespreksvaardigheden om te leren omgaan met weerstanden en meningsverschillen.

 

Kwaliteitsbeleid:

Door steeds in gesprek te zijn met ouders / verzorgers en goed naar hen te luisteren, bewaken we voortdurend de kwaliteit van ons onderwijs en het klimaat op onze school. Toch is er ook behoefte aan een objectief instrument. 

Met een regelmaat van vier jaar peilen we door enquêtes onder de ouders / verzorgers, leerkrachten en leerlingen wat hun beleving is bij onze onderwijs en onze school. 

De uitkomsten van deze enquêtes worden besproken met de MR en in het team. 

De bevindingen worden of direct opgepakt, gewijzigd en uitgevoerd of opgenomen in de nieuwe schoolplanperiode.

Op deze wijze laten we de koers van de school steeds mede bepalen door de input die we ontvangen van ouders en leerlingen.

 

 

 06-10-2017 - De kinderboekenweek is geope ...
06-10-2017 - Groep 6B ging naar de biblio ...
06-10-2017 - Groep 6C ging naar de Biblio ...
03-07-2017 - Groep 6C ging op schoolreis ...
19-06-2017 - Verjaardagen in groep 6A ...Juni:

Maandag 12 t/m donderdag 15 juni:
Avondvierdaagse groep 3 t/m 8
(18.10 uur aanwezig, startnummer 21)

Ochtendvierdaagse groep 1 en 2

Maandag 19 juni:
Contactmoment groep 1 en 2

Dinsdag 20 juni:
Groepsindeling 2017 - 2018

Woensdag 21 t/m vrijdag 23 juni:
Schoolkamp groep 8

Maandag 26 juni:
Contactmoment groep 1 t/m 7

Dinsdag 27 juni:
Contactmoment groep  7

Dinsdag 27 juni:
Kleuterfeest groep 1

Dinsdag 27 en donderdag 29 juni:
Stage- en Voortgezet Onderwijsdagen groep 8

Juli:

Maandag 3 juli:
Kennismaking nieuwe leerkracht om 10.45 uur

Dinsdag 4 juli:
Afscheidsavond groep 8

Woensdag 5 juli:
Afscheid  groep 8 van de andere leerlingen

Donderdag 6 juli:
15.00 uur begin van de zomervakantie
Laatste nieuws
Jaaroverzicht
Laatste nieuwsbrief
Nieuwsbrieven overzicht
Contactgegevens