Christelijke identiteit

Identiteit.

De Rehobothschool gaat uit van de "Stichting tot oprich­ting en instandhouding van Hervormde Scholen voor basis­onderwijs" (SHS).  Nog vier hervorm­de basisscholen behoren tot deze stichting, namelijk:

 • Patrimo­niumschool
 • Engelenburgschool
 • Prinses Beatrixschool
 • De Bron

De grondslag van de stich­ting die onze scholen be­stuurt, is de Bijbel als Gods Woord, zoals verwoord in de Drie Formulieren van Enig­heid. Deze drie belijdenisge­schrif­ten, die naast de Bij­bel worden genoemd, nemen niet de plaats van de Bijbel in, maar willen de inhoud en de ver­banden van het Woord van God onder woorden bren­gen.

Als leerkrachten hebben we de taak de leerlingen vanuit deze grondslag te begeleiden. Tevens willen we wegwijzers voor hun leven zijn naar de normen van het Woord van God. In de praktijk van het dage­lijks schoolleven betekent dit:

 • Op maandagmorgen vindt er met het team een weekopening plaats en op vrijdag een weeksluiting, met gebed en overdenking.
 • Met de leerlingen vanaf groep 3 wordt op vrij­dag een gezongen weeksluiting gehou­den.
 • Met alle groepen zingen we (als het weer dat toelaat) voor iedere vakantie buiten op het schoolplein.
 • Ieder dagdeel wordt be­gonnen en geëindigd met ge­bed. Ook wordt er samen met de leerlingen gebeden in bijvoorbeeld een kringgebed.
 • Drie keer per week wordt er uit de Bijbel verteld. Hierbij maken we gebruik van de methode Levend Water.
 • Iedere week wordt de schoolpsalm aangeleerd en op vrijdag is ruimte voor verwerking in het werkboek van Levend Water.
 • We vinden het belangrijk om onze leerlingen Bijbelkennis, de psalmen en christelijke liederen aan te leren. We gebruiken voor het aanleren van liederen met name de bundel Op Toonhoogte van de HGJB. Daarnaast worden er, al dan niet met ondersteuning van het digibord, andere (opwekkings)liederen gezongen en aangeleerd. Hierbij wordt steeds goed gekeken naar de inhoud van het lied.
 • De christelijke feesten Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pink­steren nemen een belangrijke plaats in. De vieringen van Kerst en Pasen vinden samen met de ouders, in de groep of in de kerk plaats.
 • Het onderwijs wordt gegeven in het licht van door de Bijbel aangereikte normen en waarden zoals bijvoorbeeld: dienstbaarheid en verantwoordelijkheid te­genover God de Schepper, de medemens en de schepping. Geloofsopvoeding vindt niet alleen plaats tijdens de Bijbelles, maar is gedurende de hele schooldag een gegeven.
 • Bij alle bin­nen- en buitenschoolse acti­viteiten vinden we het belangrijk om te leven, te handelen en te wandelen zoals de Here God dat van ons vraagt. Dat betekent dat we ons steeds spiegelen aan Zijn woord en ons daardoor willen laten leiden. Hierbij is het gesprek met ouders/verzorgers en met elkaar steeds nodig en belangrijk.


 06-10-2017 - De kinderboekenweek is geope ...
06-10-2017 - Groep 6B ging naar de biblio ...
06-10-2017 - Groep 6C ging naar de Biblio ...
03-07-2017 - Groep 6C ging op schoolreis ...
19-06-2017 - Verjaardagen in groep 6A ...Juni:

Maandag 12 t/m donderdag 15 juni:
Avondvierdaagse groep 3 t/m 8
(18.10 uur aanwezig, startnummer 21)

Ochtendvierdaagse groep 1 en 2

Maandag 19 juni:
Contactmoment groep 1 en 2

Dinsdag 20 juni:
Groepsindeling 2017 - 2018

Woensdag 21 t/m vrijdag 23 juni:
Schoolkamp groep 8

Maandag 26 juni:
Contactmoment groep 1 t/m 7

Dinsdag 27 juni:
Contactmoment groep  7

Dinsdag 27 juni:
Kleuterfeest groep 1

Dinsdag 27 en donderdag 29 juni:
Stage- en Voortgezet Onderwijsdagen groep 8

Juli:

Maandag 3 juli:
Kennismaking nieuwe leerkracht om 10.45 uur

Dinsdag 4 juli:
Afscheidsavond groep 8

Woensdag 5 juli:
Afscheid  groep 8 van de andere leerlingen

Donderdag 6 juli:
15.00 uur begin van de zomervakantie
Laatste nieuws
Jaaroverzicht
Laatste nieuwsbrief
Nieuwsbrieven overzicht
Contactgegevens